Zkoušky odborné způsobilosti v PK : "strážný" a "detektiv koncipient"


Co musím udělat, rozhodnu-li se vykonat zkoušku?

16.01.2014 08:00
 

 

Podání přihlášky a informace pro uchazeče o zkoušku:

„STRÁŽNÝ“ -- kód profesní kvalifikace (PK): 68-008-E

„DETEKTIV  KONCIPIENT"  -- kód profesní kvalifikace (PK): 68-009-M

 

Aby jste řádně splnili podmínku odborné způsobilosti pro získání koncesní listiny (podnikatelé a jejich odpovědné osoby) a podmínku výkonu činnosti ostrahy osob a majetku či detektivní činnosti pouze odborně způsobilými zaměstnanci, musíte získat osvědčení v profesní kvalifikaci „strážný“ nebo „detektiv koncipient“.

Pro získání osvědčení profesní kvalifikace „strážný“ a „detektiv koncipient“ potřebujete vykonat zkoušku u autorizované osoby.

Zkouška v PK „strážný“ se skládá v českém jazyce před tříčlennou zkušební komisí, složenou z autorizovaných osob, jímž autorizaci vydal po splnění příslušných zákonných podmínek autorizující orgán.

Autorizujícím orgánem pro PK „strážný“ a „detektiv koncipient“ je Ministerstvo vnitra ČR.


 

 Co je nutné před účastí na zkoušce udělat::

1.      Zaslat přihlášku autorizované osobě. Autorizovaná osoba  Vám následně zašle pozvánku k vykonání zkoušky. Přihlášky pro jednotlivce i skupiny naleznete :

  2.      Po obdržení pozvánky na zkoušku je nutné řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku dle pokynů na pozvánce.

3.      Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky.

Ke zkoušce v PK „strážný“ (dále také „S“)  musí mít uchazeč u sebe občanský průkaz, příp cestovní pas.

Ke zkoušce v PK „detektiv koncipient“ (dále také „DK“) musí mít uchazeč sebou občanský průkaz, příp. cestovní pas,  maturitní vysvědčení (ověřenou kopii) a lékařské potvrzení, že je schopen vykonávat funkci „DK“.

4.      Přípravu ke zkoušce je možno provést formou samostudia dané oblasti – studijní         prameny ZDE nebo je možno využít odborné přípravy na zkoušku a obrátit se na náš profesionální tým, který Vám poradí a pomůže s její přípravou.

 

—————

Zpět