Zkoušky odborné způsobilosti v PK : "strážný" a "detektiv koncipient"


Informace pro uchazeče o zkoušky odborné způsobilosti:

14.01.2014 06:54

  Odborná způsobilost v profesní kvalifikaci "STRAŽNÝ" a "DETEKTIV KONCIPIENT":

Soubor legislativních norem upravujících podnikání v oboru:

Zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR

Zákon č. 292/2009 Sb., který v části VI. mění zákon č.274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, který v části VI. mění zákon o živnostenském


 

Živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů

Určuje povinnost zajistit, aby činnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ vykonávali zaměstnanci splňující odbornou způsobilost (příloha č. 5 živnostenského zákona)

Pokud podnikatel ve stanovené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

Určuje požadovanou odbornou a jinou zvláštní způsobilost pro držitele koncesí „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ (příloha č. 3 živnostenského zákona)

Jak naplnit požadavky na ODBORNOU ZPŮSOBILOST?

Pokud zaměstnanec nesplňuje požadavky přílohy č. 5  ŽZ svým vzděláním v oboru bezpečnostním nebo právním, může je nahradit osvědčením o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost nebo osvědčením o získání profesní kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost.

Pokud držitel koncese (podnikatel) nesplňuje požadavky přílohy č. 3 ŽZ svým vzděláním v oboru bezpečnostním nebo právním, může je nahradit osvědčením o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost nebo osvědčením o získání profesní kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost.

Co je ZKOUŠKA odborné způsobilosti ?

Kritéria, způsoby hodnocení,složení zkušební komise a cenu zkoušky určuje hodnotící standard dané dílčí kvalifikace

www.narodni-kvalifikace.cz

Zkoušky probíhá u autorizované osoby. Autorizaci uděluje Ministerstvo vnitra. Průběh zkoušky má přísně daná pravidla a předepsané protokoly, kontroluje a archivuje Ministerstvo vnitra.

Zkouška se skládá z písemného testu (30 otázek). Jeho úspěšné složení je podmínkou postoupení k ústní zkoušce.

Při ústní zkoušce musí uchazeč odpovědět na 2 vylosované otázky

– typové situace.

Testové otázky i otázky pro ústní zkoušku jsou jednotně vydány Ministerstvem vnitra. Zkouška pro držitele koncesí i zaměstnance je shodná.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že bez přípravy je u zkoušek jen malá pravděpodobnost úspěchu.

Nabízíme Vám v rámci svých vzdělávacích programů pro zájemce o práci u bezpečnostních služeb a pro samotné bezpečnostní agentury a soukromé detektivy program přípravy na zkoušky odborné způsobilosti.

Následně po přípravě vykonáte také samotnou zkoušku odborné způsobilosti u našich autorizovaných osob.

Dle časových a finančních možností si každý se zájemců může vybrat rozsah a formu přípravy.


 

 


 

 

—————

Zpět